12.08.2022

Arapça Mütercimlik-Tercümanlık Sınavı

Başkanlığımız hac ve umre organizasyonlarında Mütercim-Tercüman olarak görevlendirilecek personelin seçimine esas olmak üzere Arapça dilinde yazılı ve sözlü sınav yapmayı planlanmaktadır

Sınav için 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında 100 TL başvuru ücretini anlaşmalı bankalardan birine yatırıp www.hac.gov.tr duyurular bölümündeki linkten online başvuru yaparak, evrakını 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar il müftülüğümüze tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
Söz konusu sınava müracaat etmek isteyenler aşağıdaki şartnameyi okuyabilirler.
Hac  ve  umre  ibadeti  için  Suudi  Arabistan'a  gidecek  vatandaşlarımızın  bu  ibadetlerini  sağlık,
güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu itibarla; hac ve umre yolcularına hizmet sunmak amacıyla,gelecek  yıllarda  düzenlenecek  hac  ve  umre  organizasyonlarında  Mütercim-Tercüman  olarak görevlendirilecek personelin seçimine esas olmak üzere Arapça dilinde yazılı ve sözlü sınav / mülakat yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu sınava müracaat etmek isteyenlerin;
a)  Halen  Başkanlık  teşkilatında  (4/B  sözleşmeli  personel  dahil)  veya  Türkiye  Diyanet  Vakfı
bünyesinde çalışıyor olması,
b) 22 Ağustos 2022 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil, vekillik, 4/C
kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  Başkanlığımız  personeli  için  SGK'da  geçen  süreler  hariç  olmak  üzere) Başkanlıktaki veya Türkiye Diyanet Vakfındaki toplam fiili hizmet süresinin en az 2 yıl olması,
c) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
d) Belirlenen başvuru  ücretini  yatırmış  olmak  kaydıyla; Arapça  dilinde  mütercimlik-tercümanlık
müracaatını  22-26  Ağustos  2022  tarihleri  arasında  www.hac.gov.tr  internet  adresindeki
"Mütercimlik-Tercümanlık  Görevli  Müracaatı"  linkinden  T.C.kimlik  numarası  ile  on-line  yaparak,  aldığı çıktıyı 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olması,
Şartları aranacaktır.
Müracaat, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar
1- Personelin görevli olduğu birimler ile müftülükler, müracaat edenlerin formlarını inceleyecek,
şartları  uygun  olanların  müracaatlarını  hac  görevli  programından  onaylayacaklar,  şartları  uygun olmayanların müracaatlarını ise programdan sileceklerdir.
2-  Müracaat  edenlerden;  "görevlendirilmesinde  fiziki  engeli  veya  sağlık  açısından  problemi
bulunanlar,  haklarında  adli  veya  idari  soruşturması  devam  edenler  ile  açığa  alınanlar  veya müracaat tarihlerinde  açıkta  bulunanlar,  geçici  olarak  Başkanlık  dışındaki  kurumlarda  görevli  olanlar,  halen askerde olanlar ve ücretsiz izinde olanların", diğer şartları taşısalar bile, müracaatları kabul edilmeyecek;müracaat etmiş olsalar dahi şartları taşımadığı tespit edilenler sistemden çıkartılacaktır.
3- Hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilmek üzere usulüne ve şartlarına uygun olarak
müracaat  eden  personel  Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğünce  bilahare  belirlenecek  yer  ve tarihte yazılı sınavına tabi tutulacaktır.
4- Başvuru ücreti  olarak  100 (yüz) TL.  Vakıf  Katılım  Bankası,  Ziraat  Bankası,  Ziraat  Katılım
Bankası,  Albaraka  Türk  Katılım  Bankası,  Kuveyt  Türk  Katılım  Bankası,  Emlak  Katılım  Bankası  ve Türkiye  Finans  Katılım  Bankası nezdinde  bulunan  "Hac Kurumsal Mütercimlik-Tercümanlık Sınav Ücreti Hesabı"na 26 Ağustos 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar yatırılabilecektir.
5-  Başvuru  ücreti  yatırıldıktan  sonra,  personelin  vazgeçme  ve  talimatta  belirtilen  şartları
taşımaması  gibi  sebeplerle  müracaatının  kabul  edilmemesi  durumunda  yatırılan  ücretin  iadesi yapılmayacaktır.
6- Belirlenen  süre  içerisinde  sınav  ücretini  yatırmayan,  ücretini  yatırdığı  halde  müracaatta
bulunmayan  ve  aktivasyon  işlemlerini  yaptırmayan,  yapılacak  yazılı  sınav  ve  mülakatlara  katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacaktır.
7- Müracaat eden personele ait dilekçeler ilgili birimlerince muhafaza edilecektir.
8-  Müracaatların  alınmasından  sonra  atama,  nakil,  emeklilik,  istifa,  vefat  gibi  her  hangi  bir
sebeple  personelin  durumunda  meydana  gelebilecek  değişiklikler  ivedilikle  Hac  ve  Umre  Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
9- Müracaat, yazılı sınav ve mülakattan sonra görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu
ortaya çıkanlar ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler sistemden çıkartılacaktır.