10.08.2018

Tanıtım ve Tarihçe

     

OĞUZLAR İLÇESİ

                İlçenin Tarihçesi:

Çorum Sancağının Osmanlı İdari Teşkilatındaki Yeri – 1” adlı araştırmasında değerli araştırmacı Üçler Bulduk, bugün ki  Oğuzlar ’ı, Karabörk Divanı olarak  ele almakta ve kısaca şu bilgiyi vermektedir.

            “Karabörk Divanı, günümüzde İskilip ve Çorum Merkez  İlçelerini birbirinden ayıran Kızılırmak nehrinin kuzeyinde yer almaktadır. Batıda İskilip, doğuda Osmancık Kazası ve kuzeyde de Tahtettarik Divanı ile çevrili olan Karabörk, kendisine bağlı 20 köy ile, Bayat’tan sonra en fazla köye sahip ikinci nahiyedir.1272 tarihli Nahiye dahilindeki toplam nüfus 6340 kişi civarındadır.” Oğuzlar ile ilgili bilinen en eski tarihi bilgilerdir.

            Önü Kızılırmak, iki tarafı yüksek dağlarla çevrili Karaviran, tarihi adı ile Karabörk Divanı, Kızılırmak’a doğru uzanan bir vadi içinde, çıkışı olmayan bir cebi andırmaktadır. 1576 tarihinde divan olduğu ve 20 den fazla köyü olduğu 1924 yılında Çorumun il olması ile İskilip ilçesine bağlı bir karaveran köyü olarak idare edildiği daha sonra 1950 yıllarda Karaören olarak adı değiştirilip 1964 yılında iskilib’e bağlı belediye olarak statü kazanmış 1990 tarihinde Oğuzlar ismiyle ilçe olmuştur  gerek bu isim gerekse çevredeki Kayı, Laçin, Dodurga Alpagut isimleri Oğuz boyunun isimlerindendir.

            Oğuzlar ilçesinin 7 köyü mevcut olup 2017 nüfus sayımına göre merkez nüfus 2990 köylerimizin nüfusu 2448 olmak üzere toplam nüfus 5438’dir. Nüfusun %51’si merkez %49’u köylerimizde yaşamaktadır.

                      Tarihi ve coğrafi yapısı:

            Çorum iline bağlı olan Oğuzlar Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde yer almaktadır. İlin rakımı 625 metre olup güneydoğu’sunda Kızılırmak, doğusunda Dodurga, batısında İskilip ilçesi toprakları ile çevrili Çorum’a uzaklığı  52 km’dir. Oğuzlar ilçesi 6 mahalleden oluşmaktadır.

            İlçenin yüzölçümü 10.282 hektar olup 5.100 hektar kısım tarım arazisi olarak kullanılmakta yaklaşık 80 hektar alan içerisinde 50.000 adet  Fidan,  50.000 Adette  meyve veren ceviz ağacı mevcuttur.

Bunun yanında her çeşit meyve ağaçları bağları mevcut olup cevizin dışındaki bütün meyveler satmak için değil iç piyasada tüketilmektedir. İlçenin yerleşim merkezi her iki tarafında uzanan dağlar boyunca eğimli yamaçlar üzerine kurulduğu görülmektedir. Geniş tabanlı vadilere de rastlanmaktadır. İlçenin önünden geçen geniş tabanlı Kızılırmak vadisi ile ilçe merkezinden geçen Karaviran Çayı ve Asar Çayı vadileri mevcuttur.

            İlçenin Ekonomik ve sosyal durumu

         Obruk barajına su tutulması ile hayat bulan İlçemiz halkı ziraatçılık, hayvancılık ve büyük ölçüde ceviz  alım satımı, işleme, paketleme, ihracat işleri ile uğraşılmakta olup  meyvelerin her çeşidi yetiştirilir. En büyük gelir kaynağı cevizdir özellikle Ali Ağa cevizi meşhurdur. İlçenin yıllık ceviz  geliri 5.000.000 Tl’dir.

            Eğitim ve sağlık durumu

         İlçemizde Eğitim veren Anadolu Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de bulunmaktadır. 30 Yataklı Devlet hastanesi ve futbol sahası vardır. Köylerimizde sağlık ocakları hizmet vermektedir.

İlçemizin tarihi bir ziyaret yeri olmamakla birlikte, Obruk Barajının kenarında yemyeşil alanları mevcut olan şirin bir ilçedir. İlçemizde Selçuklu mimari özelliğini taşıyan minare 18. yüzyıl eseridir. Ayrıca 1208 ile 1271 yılları arasında yaşamış olan Karadonlu Canbaba, Hacı Bektaşı Veli’nin mürididir. Karadonlu Canbaba Anadolunun İslamlaşması için çalışmış bir velidir. Türbesi ilçenin manevi dergahı durumunda olup  ziyaret edilmektedir.

            İlçemizde ulaşım minibüsçüler kooperatifi ile yapılmaktadır. İlçenin Çorum Ankara bağlantısı da vardır.

 

MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

GENEL BİLGİLER

Misyonumuz

Toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.

Vizyonumuz

Toplumun her kesimine sahih dini bilgiye dayalı din hizmeti sunan, camilerimizi toplum hayatının önemli merkezlerinden biri haline getiren, İslam dinine ilişkin her hususta referans alınan, en etkin ve saygın kurum olmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları, Anayasa ve Kanunla belirlenmiştir. Bu husus Anayasanın 136. maddesinde, “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, (İl Müftülüğü) laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.

22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un 1 inci maddesinde de, “İslam Dini’nin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek…” Şeklinde ifade edilmiştir.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 01/07/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş, hiyerarşik olarak seviyesi yükseltilen Başkanlığa yeni görevler verilmiş, hizmet alanı genişletilmiştir.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre Başkanlığın Taşra Teşkilatı olan Müftülüğümüzün görevleri şunlardır:

 1. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek.
 2. Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak, müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde vaaz ve irşat programları hazırlamak.
 3. Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek.
 4. İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yapmak.
 5. İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdür ve eğitim görevlileri, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, emekli Başkanlık personeli ile dini kültür, bilgi ve tecrübeleriyle temayüz etmiş diğer şahıslardan da yararlanarak din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 6. Batıl inanç, bid’at ve hurafeleri araştırmak, incelemek ve bunlara karşı tedbirler almak.
 7. Hastane ve benzeri sosyal hizmet kurumlarındaki vatandaşlarımıza dini rehberlik yapılmasını ve din hizmeti verilmesini sağlamak.
 8. Personelin, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek.
 9. Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek.
 10. Cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadete açılış beratını vermek, görevli ihtiyacını belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.
 11. Camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.
 12. Camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 13. Kur’an Kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek.
 14. Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek.
 15. Hac ve umreye gideceklerle ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerini sağlamak.
 16. Dini soruları usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.
 17. Başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satış işlemlerini yapmak.
 18. İhtida işlemlerini yapmak.
 19. Birden fazla dernek veya vakfı bulunan camilerde, ilgili dernek veya vakfı belirlemek.
 20. Taşınır mallar ve teberrukat eşyasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 21. Vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine imkanları nispetinde katkısağlamak.
 22. Müftülüğün sivil savunma, yangın önleme ve söndürme ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
 23. Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

MÜFTÜLÜK SİTESİNİN TANITIMI

Oğuzlar İlçe Müftülüğü, mülkiyeti Hazineye ait, Karadonlu Mahallesi Evrensel Caddesi No:57 OĞUZLAR adresinde bulunan Müftülük sitesinde hizmet vermektedir.

BİNA YERLEŞİM PLANI
Hizmet binamız bodrum, zemin dışında 3 kattan müteşekkildir.

BODRUM KAT                                     Personel Lojmanı (2 Adet)

ZEMİN VE 1. KAT                                Karadonlu Canbaba Camii

2. KAT                                                   Müftülük Hizmet Binası Kur’an Kursu

3. KAT                                                    Müftü Lojmanı ve Personel Lojmanı  

 

 

 

MERKEZ

KÖY

TOPLAM

Kadrolu Cami

 

4(C) + 4(D) = 8

Münhal Cami Yoktur

13 (D)

22

Kur’an Kursu

2(C) + 2(D)= 4

 

Müftülük Sitesi

Halk Eğitim Merkezi

Halk Eğitim Merkezi (4-6 Yaş)

4 Adet  Kur’an Kursu. Münhal

 

4 (C)

Ağaç çamı (Geçici)

Şaphane     (Geçici)

Cevizli       (Geçici)

Kayı           (Boş)

6

        CAMİ VE KUR’AN KURSLARIMIZ

 

 

 

            CAMİ, BİNA, LOJMAN DURUMU:

 

İlçe Müftülüğümüz, mülkiyeti Hazineye ait Karadonlu Mahallesi Evrensel Caddesi Sağlık Ocağı Sokak No: 57’de bulunan Müftülük sitesi 2. Katında hizmet vermektedir. Müftülük sitesi Bodrum ve Zemin kat dışında 3 kattan oluşmaktadır. Müftülüğümüzün üst katında Müftü lojmanı mevcuttur. İkisi zemin kat ve ikisi 3. katta olmak üzere 4 adet lojmanı vardır. Müftülük hizmet binasının Zemin ve 1. katları Cami olarak kullanılmaktadır.

İlçe Merkezimizde mevcut bulunan camilerin bakım ve onarımları yapılmış olup acil bakım ve onarım gerektiren camimiz bulunmamaktadır. Camilerimizin bakım ve onarım ihtiyaçları Kaymakamlığımızın destekleri ve Türkiye Diyanet Vakfına yapılan bağışlarla giderilmeye çalışılmaktadır. Karaboyalık Camii hariç bütün camilerimizin minaresi bulunmaktadır. İlçe merkezimizdeki camilerin lojmanı bulunmamaktadır Köylerimizde bulunan camilerimizin ise hepsinin lojmanı mevcuttur.

 

 ARAÇ DURUMU

 

Müftülüğümüzün bir adet 1994 Model Şahin Marka 19 EU 271 Plakalı aracı mevcut iken, bu yıl İstanbul Müftülüğü tarafından 2005 Model Wosvagen Passat Marka 19 AF 443 plakalı bir araç daha hibe edilmiştir. Halen Müftülük hizmetlerimiz mevcut iki araç ile yürütülmektedir.