12.01.2017

.

ALACA İLÇEMİZİN TARİHÇESİ

Alaca İlçesinin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Eskiçağ da ilçe merkezinin bulunduğu alan, Etonia olarak geçmektedir. XIX. ve XX. yy. larda Hüseyinova yöre adı yerine, nahiye ve bucak adının tanımlanmasında önceleri bucak olan Alaca, Hüseyinabâd adıyla 1919da ilçe olmuş, Alaca adı ise 1932de resmiyet kazanmıştır. İl merkezine uzaklığı 50kmdir.Yozgat-Çorum, Sungurlu-Tokat karayollarının kesiştiği yerde bulunmaktadır. Kuzeyinde Çorum , güneyinde Yozgat , doğusunda Çekerek , batısında Sungurlu vardır.

Alaca’da turizme açık en önemli tarihi yerler Eskiyapar ve Mahmudiye köyündeki tarihi kalıntılar ile Hitit Dönemi eserleriyle dolu olan Alacahöyük, Kalınkaya ve Pazarlı ören yerleridir. Gerdekkaya mezarı ile Koçhisar Mağarası da turistlerin uğrak yerlerindendir. İlçe merkezinde 1763 yılında Ömer Osman Paşa tarafından yaptırılan Eski Cami ile 1893 yılında Ardahan Göçmeni Şeyh Efendi tarafından ahşap olarak yaptırılan Yeni Cami ve Hüseyin Gazi Türbesi de tarihi değeri olan yapılardır.

Coğrafi Yapısı : İlçe yüzölçümü 1.346 km², rakımı 950 mdir. Çoruma 52 km, Yozgata 53 km, Sungurlu’ya, 43 km’dir. İlçe yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 376 mm.’dir.

Ekonomik ve Sosyal Durum : İlçenin Karadeniz ile Akdenizi birbirine bağlayan yol üzerinde kurulmuş olması nedeniyle, ekonomik hayat oldukça canlıdır. İlçe ekonomisi büyük oranda tarıma dayanmaktadır. Tarım alanları 100.065 hektar olup bunun 20.558 hektarı sulu tarım arazisidir. Belli başlı tarım ürünleri; Buğday, Arpa, Mısır, Nohut, Mercimek, Ayçiçeği, Şekerpancarı, Kurusoğan, Kuru Fasulye, Patatestir. Az olmakla birlikte bağcılık, sebzecilik ve meyvecilik de yapılmaktadır.

MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

GENEL BİLGİLER

Misyonumuz

Toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.

Vizyonumuz

Ülkemizde ve İlçemizde İslam dinine ilişkin her hususta referans alınan, etkin ve saygın kurum olmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları, Anayasa ve Kanunla belirlenmiştir. Bu husus Anayasanın 136. maddesinde, “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, (İl Müftülüğü) laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un 1 inci maddesinde de, “İslam Dini’nin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek…Şeklinde ifade edilmiştir.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 01/07/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş, hiyerarşik olarak seviyesi yükseltilen Başkanlığa yeni görevler verilmiş, hizmet alanı genişletilmiştir. Yasanın uygulanmasına esas olacak ikincil mevzuatın hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Alaca İlçe Müftülüğü, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait, Yıldızhan Mahallesi Şadırvan Sokak No : 10 üzerinde 255 M2 arsa üzerine  1 katı hizmet binası, 2 katı işyeri ve 1 katı Kız Kur’an Kursu (Dr. Adnan Yağmur Kız Kur’an Kursu) olan bir sitedir. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre Başkanlığın Taşra Teşkilatı olan İl Müftülüğümüzün görevleri şunlardır:

•  İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek.

•  Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak, müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde vaaz ve irşat programları hazırlamak.

•  Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek.

•  İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yapmak.

•  İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdür ve eğitim görevlileri, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, emekli Başkanlık personeli ile dini kültür, bilgi ve tecrübeleriyle temayüz etmiş diğer şahıslardan da yararlanarak din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

•  Batıl inanç, bid’at ve hurafeleri araştırmak, incelemek ve bunlara karşı tedbirler almak.

• Hastane ve benzeri sosyal hizmet kurumlarındaki vatandaşlarımıza dini rehberlik yapılmasını ve din hizmeti verilmesini sağlamak.

•  Personelin, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek.

•  Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek.

•  Cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadete açılış beratını vermek, görevli ihtiyacını belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.

•  Camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.

•  Camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

•  Kur’an Kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek.

•  Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek.

• Hac ve umreye gideceklerle ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerini sağlamak.

•  Dini soruları usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.

•  Başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satış işlemlerini yapmak.

•  İhtida işlemlerini yapmak.

•  Birden fazla dernek veya vakfı bulunan camilerde, ilgili dernek veya vakfı belirlemek.

• Taşınır mallar ve teberrukat eşyasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

•  Vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine imkanları nispetinde katkı sağlamak.

•  Müftülüğün sivil savunma, yangın önleme ve söndürme ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

•  Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

MÜFTÜLÜK SİTESİNİN TANITIMI

BİNA YERLEŞİM PLANI
Hizmet binam
ız bodrum, zemin çatı katı ve üç kattan müteşekkildir.

BODRUM KAT

ZEMİN KAT

1- Kalorifer Dairesi

1-İşyeri

2- Lavabolar

 

 

BİRİNCİ KAT

İKİNCİ KAT

1-Sekreterlik

1-Dr. Adnan Yağmur Kız Kur’an Kursu

2-Müftü (Makam Odası)

2-Vaiz Odası

3-Murakıp Odası

3-Aile ve Dini Rehberlik Bürosu

4-Şef Odası

4- Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi

5-Bilgi İşlem Odası

5- Mescit

6-Şoför Odası ve Çay Ocağı

ÜÇÜNCÜ KAT

7-Tuvalet ve Lavabolar

1-İşyeri

 

ÇATI KATI

 

1-Personel Toplantı Salonu

İLÇEMİZ CAMİ VE KUR'AN KURSU DURUMU

 

 

 

 

Merkez Cami Sayısı

27                       Merkez Kur'an Kursu Sayısı  8

 

 

Köy Cami Sayısı

75                      Köy Kur'an Kursu Sayısı        11

 

 

TOPLAM

102                    TOPLAM                                19

 

 

VAAZ VE İRŞAT HİZMETLERİ

İlçemizde vaaz ve irşat hizmetleri üçer aylık dönemler halinde erkek ve bayanlara yönelik  olmak üzere hazırlanan program çerçevesinde yürütülmektedir.

Programlar kapsamında Merkez Sebilullah Camiinde her gün öğleden önce ve dini gün ve gecelerde,  Cuma günleri de merkez ve köy camilerimizde yürütülmektedir.

KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE  CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

Her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında Kutlu Doğum Haftası, 1-7 Ekim tarihleri arasında da Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle oluşturulan kutlama komitesi tarafından belirlenen ve Kaymakamlık Makamının uygun görüşü alındıktan sonra bir dizi etkinlik (konferanslar, vaazlar, ziyaretler, hutbe, hatim programları vb.) planlanmakta ve uygulanmaktadır.

HAC VE UMRE HİZMETLERİMİZ

• Hac ve Umre Hizmetleri, Müftülüğümüzün hizmet binasında bulunan Hac Umre Bürosunda verilmektedir. Bu hizmetler, Hac ve Umre Bürosu tarafından yürütülmektedir.

• Ayrıca hac ve umre yolcuları için kutsal topraklara gitmeden önce bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır. Bu seminerleri İlçe Müftüsü ve Murakıbı tarafından yapılmaktadır.