T.C. ÇORUM VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

 GENEL BİLGİLER

Misyonumuz

Toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.

Vizyonumuz

Ülkemizde ve İlimizde İslam dinine ilişkin her hususta referans alınan, etkin ve saygın kurum olmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları, Anayasa ve Kanunla belirlenmiştir. Bu husus Anayasanın 136. maddesinde, “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, (İl Müftülüğü) laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un 1 inci maddesinde de, “İslam Dini’nin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek…” Şeklinde ifade edilmiştir.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 01/07/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş, hiyerarşik olarak seviyesi yükseltilen Başkanlığa yeni görevler verilmiş, hizmet alanı genişletilmiştir. Yasanın uygulanmasına esas olacak ikincil mevzuatın hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Çorum İl Müftülüğü, mülkiyeti hazineye ait İlimiz Bahçelievler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 5876 M2 arsa üzerine  3 katı hizmet binası ve 2 katı ise Yatılı Kız Kur’an Kursu (Bahçelievler Kız Kur’an Kursu) olan bir sitedir. Sitemiz devlet bütçesinden yapılmış olup Ağustos-1998 ayında hizmete açılmıştır.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre Başkanlığın Taşra Teşkilatı olan İl Müftülüğümüzün görevleri şunlardır:

•  İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek.

•  Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak, müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde vaaz ve irşat programları hazırlamak.

•  Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek.

•  İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde Başkanlığın görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yapmak.

•  İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdür ve eğitim görevlileri, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, emekli Başkanlık personeli ile dini kültür, bilgi ve tecrübeleriyle temayüz etmiş diğer şahıslardan da yararlanarak din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

•  Batıl inanç, bid’at ve hurafeleri araştırmak, incelemek ve bunlara karşı tedbirler almak.

• Hastane, ceza infaz kurumları, yetiştirme yurdu, huzur evleri ve benzeri sosyal hizmet kurumlarındaki vatandaşlarımıza dini rehberlik yapılmasını ve din hizmeti verilmesini sağlamak.

•  Personelin kadro, atama, nakil, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek.

•  Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek.

•  Cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadete açılış beratını vermek, görevli ihtiyacını belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.

•  Camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.

•  Camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

•  Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek.

•  Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek.

• Hac ve umreye gideceklerle ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerini sağlamak.

•  Dini soruları usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.

•  Başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satış işlemlerini yapmak.

•  İhtida işlemlerini yapmak.

•  Birden fazla dernek veya vakfı bulunan camilerde, ilgili dernek veya vakfı belirlemek.

•  Müftülüğün yıllık bütçesini hazırlayarak Başkanlığa sunmak ve diğer mali iş ve işlemleri yürütmek.

• Taşınır mallar ve teberrukat eşyasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

•  Vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine imkanları nispetinde katkı sağlamak.

•  Başkanlık stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yıllık eylem planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçları hakkında rapor düzenlemek.

•  Müftülüğün sivil savunma, yangın önleme ve söndürme ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

•  Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

MÜFTÜLÜK SİTESİNİN TANITIMI

BİNA YERLEŞİM PLANI
Hizmet binamız bodrum, zemin ve dört kattan müteşekkildir.

BODRUM KAT ZEMİN KAT
1-Mescit 1-Müracaat
2-Arşiv 2-T.Diyanet Vakfı Şubesi
3-Depo 3-Sendika Bürosu
4-Kalorifer Dairesi 4-Yemekhane
5-Tuvalet ve Lavabolar 5-Toplantı Salonu
  6-Hac ve Umre Bürosu
BİRİNCİ KAT İKİNCİ KAT
1-Sekreterlik 1-İl Müftü Yardımcısı Odası
2-Müftü (Makam ve Çalışma Odası) 2-Din Hizmetleri Uzmanı Odası
3-Eğitim Uzmanı ve Sayman Odası 3-İl Müftü Yardımcısı Odası
4-Murakıplar Odası 4-Personel Kısım Şefliği Odası
5-Kütüphane 5-İdari ve Mali İşler Kısım Şefliği Odası
6-Hac ve Umre İşl. Şube Müdürü Odası 6-Din Hizmetleri ve Eğitim Şefliği Odası
7-İl Müftü Yardımcısı Odası 7-Din Hizmetleri ve Eğitim Şb. Md. Odası
8-Arşiv 8-Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Odası
  9-Çay Ocağı


VAAZ VE İRŞAT HİZMETLERİ

İlimizde vaaz ve irşat hizmetleri üçer aylık dönemler halinde erkek ve bayanlara yönelik  olmak üzere hazırlanan program çerçevesinde yürütülmektedir.

Programlar kapsamında Merkez ulu camide her gün öğleden önce ve dini gün ve gecelerde,  Cuma günleri de merkez ve köy camilerimizde, bayanlara yönelik olarak da 24 camide  1-Müftü, 3 Müftü Yardımcısı, 1 vaiz, 6 bayan vaiz, 1 din Hizmetleri Uzmanı, 1 Eğitim Uzmanı, 2 Şube Müdürü  olmak üzere  toplam 15 personel tarafından yürütülmektedir.

HAC VE UMRE HİZMETLERİMİZ

• Hac ve Umre Hizmetleri, Müftülüğümüzün zemin katında bulunan Hac Umre Bürosunda verilmektedir. Bu hizmetler, Hac ve Umre Şube Müdürü ile birlikte her yıl 1 şef , 4 memur, 1 şoför ve 1 hizmetli görevlendirmek suretiyle yapılmaktadır.

• Ayrıca hac ve umre yolcuları için gitmeden önce bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır. Bu seminerleri İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri ve Vaizler yapmaktadır.